Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 57, besl. O. nr. 81 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.04.1989 Innst. O. nr. 57 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 12.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1989