Lov om endringer i lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfuldbyrdelse og lov 17 desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 54 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1989 Innst. O. nr. 36 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.04.1989

   Behandlet i Lagtinget: 11.04.1989