Lov om endringer i lov 13 mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) mv

Ot.prp. nr. 33, innst. O. nr. 85, besl. O. nr. 111 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.05.1989 Innst. O. nr. 85 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989