Lov om endring i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom

Ot.prp. nr. 63, innst. O. nr. 59, besl. O. nr. 76 for 1988-89 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 02.05.1989 Innst. O. nr. 59 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1989