Lov om endring i lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærarutdanning

Ot.prp. nr. 64, innst. O. nr. 62, besl. O. nr. 78 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1989 Innst. O. nr. 62 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1989