Endringer i lov 12. desember 1958 nr. 7 om Fengselsvesenet (fengselsloven)

Ot.prp. nr. 72, innst. O. nr. 109 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1989 Innst. O. nr. 109 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989