Lov om endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel

Ot.prp. nr. 68, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 92 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.05.1989 Innst. O. nr. 63 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.1989