Lov om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Ot.prp. nr. 74, innst. O. nr. 100, besl. O. nr. 114 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 30.05.1989 Innst. O. nr. 100 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989