Lov om endring i lov av 6. juni 1975 nr. 30 om barnehager m.v. (barnehageloven)

Ot.prp. nr. 40, innst. O. nr. 58, besl. O. nr. 88 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.05.1989 Innst. O. nr. 58 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.1989