Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Ot.prp. nr. 41, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 55 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. O. nr. 46 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 10.04.1989

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1989