Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

Prop. 8 L (2016-2017), Innst. 93 L (2016-2017), Lovvedtak 12 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2016 Innst. 93 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven. Lovendringene muliggjør gjennomføring av et europaparlaments- og rådsdirektiv om etablering av et felles europeisk jernbaneområde. Flere av de nye bestemmelsene som ble foreslått er forutsetninger for jernbanereformen. Lovendringene ble vedtatt mot stemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.12.2016