Forslag fra stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde om lov om endring i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisingsgrunner

Dokument nr. 8:24, innst. O. nr. 113 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjellbjørg Lunde Saken er behandlet i justiskomiteen (utkast til innstilling er forelagt forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. O. nr. 113 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1989