Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017), Innst. 2 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2016 Innst. 2 S (2016-2017)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 28.11.2016

      Behandlet i Stortinget: 05.12.2016