Lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd

Ot.prp. nr. 85, innst. O. nr. 80, besl. O. nr. 100 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.05.1989 Innst. O. nr. 80 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989