Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)

Prop. 85 L (2016-2017), Innst. 368 L (2016-2017), Lovvedtak 113 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 368 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser). Av den fremlagte lovproposisjonen var det kun følgende som ble vedtatt: I § 10-2 oppheves. II I lov av 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre skal § 3 andre og nytt tredje punktum lyde: Støttemottakere må være bosatt i riket, og ha vært medlem i folketrygden i minst fem år. Dersom barnet bor sammen med begge foreldrene, må begge foreldrene ha vært medlem i folketrygden i fem år. III 1. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelesene kan settes i kraft til ulik tid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017