Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)

Prop. 62 L (2016-2017), Innst. 260 L (2016-2017), Lovvedtak 78 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 25.04.2017 Innst. 260 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdlova for å styrke fedre sine muligheter til å ta ut fedrekvoten og være sammen med barnet etter samlivsbrudd, Stortinget har også vedtatt en endring av krisesenterlova som gjelder politiattest for ansatte. Endringen er av teknisk karakter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 09.05.2017