Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)

Prop. 73 L (2016-2017), Innst. 354 L (2016-2017), Lovvedtak 102 (2016-2017)

Merknad

Det vil bli avholdt felles høring vedrørende: Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) (Prop. 73 L (2016-2017)) og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å innføre en nærhetsreform i barnevernet (Dokument 8:38 S (2016-2017)).

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 354 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Barnevernsreformen er ment å styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet skal tydeliggjøres. Reformen er bygget rundt fire hovedtema: tidlig innsats, familiestøtte og hjelp der barnet bor, kompetanse og ledelse. Blant lovendringene vises det til at kommunene gis fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, at kommunenes ansvar for oppfølging av fosterhjem presiseres, samt at kommunenes plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk lovfestes. For øvrige lovendringene vises det til innstillingen. Det ble vedtatt flere anmodningsvedtak, herunder: Stortinget ber regjeringen gjennomgå reglene for anbud i barnevernet, herunder legge fram retningslinjer for kvalitetssikring og kontroll Stortinget ber regjeringen sørge for at en barnevernsreform som skissert i Prop. 73 L (2016–2017) må være fullfinansiert. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan barnevernsansatte kan sikres mot vold og trusler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017