Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 424 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om statsansatte. Loven erstatter lov om statenes tjenestemenn fra 1983, og bygger på rapporten fra tjenemannslovutvalget. Den nye loven er fornyet blant annet ved at begrepet "tjenestemenn" og annen foreldet terminologi er byttet ut med et enklere og mer moderne språk. Loven inneholder også en rekke forenklinger, for eksempel ved at tillsettingsrådet for overtallige i staten oppheves og overlater til lokale parter å vurdere hvem som skal ansattes på bakgrunn av fortrinnsrett. Adgangen til midlertidige ansettelser i staten strammes inn og harmoniseres med arbeidsmiljøloven. Også vilkårene for oppsigelse harmoniseres med reglene i arbeidsmiljøloven, samtidig som statens særpreg ivaretas slik at Stortinget og regjeringen fortsatt kan beslutte endringer i statens organisering.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2017