Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meld. St. 19 (2016-2017), Innst. 324 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 324 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om reiseliv kalt Opplev Norge - unikt og eventyrlig. Stortinget har enstemmig bedt regjeringen a) utarbeide en strategi for utvidelse av reiselivsnæringens sesong i samarbeid med reiselivsnæringen og b) redusere rapporteringsbyrden for innbyggere og næringsliv og sikre etterlevelse av "bare én gang" prinsippet gjennom å legge frem en strategi for felles informasjonsforvaltning og økt maskin-til maskin kommunikasjon i offentlig sektor. Stortingets flertall, bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, har vedtatt å be regjeringen a) utrede og legge frem en plan for Stortinget for hvordan vedlikeholdsetterslepet på kulturminner i Norge kan tas igjen og b) sette i gang et arbeid for å sikre hele bredden av aktører i norsk reiseliv økt digital kompetanse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2017