Lov om verdipapirbørs (børsloven)

Ot.prp. nr. 83 for 1986-87, innst. O. nr. 90, besl. O. nr. 93 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet