Lov om endringer i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Ot.prp. nr. 77 for 1986-87, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 40 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet