Havbruk

St.meld. nr. 65 for 1986-87, innst. S. nr. 205 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet