Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)

Prop. 61 L (2016-2017), Innst. 264 L (2016-2017), Lovvedtak 88 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.04.2017 Innst. 264 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven og politiloven om utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten. Endringene innebærer at PST kan utlevere informasjon fra bruk av skjulte tvangsmidler til E-tjenesten dersom det er nødvendig av forebyggelses- eller sikkerhetsmessige hensyn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 02.06.2017