Lov om endringer i lov 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v. (næringsmiddelkontroll)

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 1, besl. O. nr. 1 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet