Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Ot.prp. nr. 46 for 1986-87, innst. O. nr. 92, besl. O. nr. 103 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet