Reindrift - Lang tradisjon - unike muligheter

Meld. St. 32 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Landbruks- og matdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang