Lov om endringer i lov om medisinsk bruk av bioteknologi (forbud mot genetisk testing av kjønnstilhørighet for annet enn medisinske formål)

Ot.prp. nr. 27 (1996-97), Innst. O. nr. 60 (1996-97), beslutning. O. nr. 79 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. O. nr. 60 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Odelstinget: 15.04.1997

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1997