Lov om endringer i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Ot.prp. nr. 42 (1996-97), Innst. O. nr. 73 (1996-97), beslutning. O. nr. 97 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.05.1997 Innst. O. nr. 73 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997