A) Lov om endring i lov 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart B) Lov om samtykke til ratifikasjon av Montreal- protokoll nr. 3 og 4 til Warszawa-konvensjonen 12. oktober 1929 om internasjonal luftbefordring med senere endringer

Ot.prp. nr. 8, innst. O. nr. 12, besl. O. nr. 22 og 23 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet