Samtykke til 1) godtakelse av forordning m opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v, 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein forvaltning av store IT-systemer

Prop. 132 S (2016-2017)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen (utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang