Eksport av norske velferdsytelser

Meld. St. 40 (2016-2017)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang