Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

Prop. 152 L (2016-2017), Innst. 32 L (2017-2018), Lovvedtak 1 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2017 Innst. 32 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Loven gir hjemmel til å gjøre unntak for lover som i utgangspunktet hindrer utprøving av selvkjørende kjøretøy (vegtrafikkloven, yrkestransportregelverket og personopplysningsregelverket). Hensikten med loven er å fremme utvikling og utbredelse av ny teknologi i transportsektoren, og sørge for tilrettelegging for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge. Lovforslaget ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.12.2017