Lov om opphevelse av lov 6. juni 1947 nr. 1 om bransjeråd

Ot.prp. nr. 13, innst. O. nr. 8, besl. O. nr. 20 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet