Lov om endring i lov 20 desember 1985 nr. 102 om opphevelse av en del foreldede lovbestemmelser ( Kirkerettslig lovgivning)

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 25, besl. O. nr. 41 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet