Lov om endringer i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Ot.prp. nr. 18, innst. O. nr. 18, besl. O. nr. 16 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet