Lov om endring i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip

Ot.prp. nr. 16, innst. O. nr. 24, besl. O. nr. 43 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet