Lov om endring i lov 9. mars 1973 nr. 14 om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer m.v.

Ot.prp. nr. 27, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 55 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet