Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning)

Prop. 32 L (2017-2018), Innst. 161 L (2017-2018), Lovvedtak 41 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 161 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven om tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning. Endringene i straffeprosessloven sikrer at siktede ikke får tilgang til utbetalinger og andre overføringer, herunder offentlige ytelser, dersom formuen er satt under forvaltning som følge av unndragelse fra straff eller strafforfølgning. Endringene i folketrygdloven innebærer at visse ytelser etter loven suspenderes eller reduseres, dersom mottakerens formue er satt under forvaltning som følge av unndragelse fra straff eller strafforfølgning. Endringene innebærer en utvidelse av de gjeldende reglene om suspensjon av eller reduksjon i ytelser ved opphold i fengsel mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.04.2018