Lov om endring i lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærarutdanning

Ot.prp. nr. 41, innst. O. nr. 56, besl. O. nr. 72 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet