Lov om endring i lov 8. januar 1960 nr. 1 om utdannelse og offentlig godkjenning av sykepleiere

Ot.prp. nr. 69, innst. O. nr. 76, besl. O. nr. 89 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet