Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)

Prop. 34 L (2017-2018), Innst. 158 L (2017-2018), Lovvedtak 42 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 158 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.) Endringene innebærer at norske myndigheter får adgang til å overføre gjennomføringen av dommer på samfunnsstraff til andre land i Norden. Dette omfatter Danmark, Finland, Island og Sverige. Endringene åpner samtidig for at Norge kan overta gjennomføring av dommer på samfunnstjeneste fra de andre nordiske land. Videre utvides bostedskravet i straffeloven § 48 til å omfatte de andre nordiske landene i tillegg til Norge.Dette innebærer at norske domstoler kan idømme samfunnsstraff i stedet for fengselsstraff for lovbrytere som er bosatt i et annet nordisk land enn Norge. Samfunnsstraffen kan deretter overføres til fullbyrding i hjemlandet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.04.2018