Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)

Prop. 39 L (2017-2018), Innst. 237 L (2017-2018), Lovvedtak 51 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 237 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke endringar i verjemålsloven og lov om forsvunne personar m.v. Endringane inneber ein hovudregel om at det ikkje kan førast bevis frå ei oppnemnd veje som krenkjer teieplikta verja har etter verjemålslova. Forbodet vil ikkje gjelde dersom den som har krav på teiing, samtykkjer til bevisføring. Det er vidare vedteke ei endring av regelen om dødsorskurd når det ikkje er grunn til å tvile på at ein person er død.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.05.2018