Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Meld. St. 12 (2017-2018), Innst. 385 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 385 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding om HMS i petroleumsvirksomheten som omhandler tema knyttet il sikkerhet og arbeidsmiljø, som og dekker hensynet til mennesker, miljø og materielle verdier. Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskapning og inntekter til staten. Det er et høyt nivå og en positiv utvikling over tid når det gjelder HMS i næringen, samtidig som det er utfordringer. Storulykkeindikatoren var i 2017 på et lavt nivå, men utviklingen når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø og sikkerhetskultur var negativ, og det var en økning i alvorlige personskader. Arbeidsforhold og organisering av arbeidet har betydning for HMS. Petroleumsindustrien har potensial for storulykker, og de siste årene har det vært flere alvorlige ulykker og hendelser. HMS-regimet i norsk petroleumsvirksomhet er tuftet på samarbeid og medvirkning, ansvarliggjøring, respekt og dialog mellom de tre partene. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018