Lov om endringer i lov 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart

Ot.prp. nr. 55, innst. O. nr. 54 og besl. O. nr. 68 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet