Lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og vegtrafikkloven

Ot.prp. nr. 66, innst. O. nr. 95, besl. O. nr. 107 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt samferdselskomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet