Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og vegtrafikkloven

Ot.prp. nr. 66, innst. O. nr. 95, besl. O. nr. 107 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt samferdselskomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet