Endringer i lov av 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene

Ot.prp. nr. 47, innst. O. nr. 61 for 1987-88

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet