Lov om endringer i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv og i lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige

Ot.prp. nr. 61, innst. O. nr. 97, besl. O. nr. 109 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet