Lov om endringer i vegtrafikkloven 18 juni 1965 nr 4 (reaksjoner mot promillekjøring m v)

Ot.prp. nr. 65, innst. O. nr. 96, besl. O. nr. 108 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt samferdselskomiteen til uttalelse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet