Lov om endringar i lov av 15. mai 1964 nr. 2 om fagskulane i landbruket

Ot.prp. nr. 67, innst. O. nr. 70, besl. O. nr. 87 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet