Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 47 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av to delstrekninger på rv. 36 mellom Bø og Seljord. Prosjektet er kostnadsberegnet til 291 mill. 2018-kroner, og utbyggingen skal finansieres med bompenger. Stortinget har gitt sin tilslutning til utbyggingen og finansieringsopplegget, og har gitt sitt samtykke til at bompengeselskapet kan ta opp lån og kreve inn bompenger til finansiering av prosjektet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2018